Přednášející

Přednášející

8. Mezinárodní konference psychomotoriky
Pohybová aktivita a duševní zdraví – přednášející

 

Prof. Marit Sørensen Ph.D.
Profesorka sportovní psychologie – Norská škola Sportovních studií v Oslu.
Učitelka angličtiny na ZŠ a výuka Tělesné výchovy v sociálních a zdravotnických zařízeních.
Vyučuje neslyšící studenty.
Senior Advisor v sekci pro podporu zdraví, Národní institut pro veřejné zdraví.
Kontakt: marit.sorensen@nih.no
Professor of sports psychology – Norwegian School of Sports Studies in
Oslo.
English teacher at primary school and teaching Physical Education in social and health care facilities.
Teaching deaf students.
Senior Advisor for Health support, National Institute for Public Health.
Contact: marit.sorensen@nih.no

 

Prof. Adrian H. Taylor
Vedoucí výzkumu zdravotní péče na universitě v Plymouth.
Působil v oblasti psychologie cvičení a zdraví na čtyřech universitách ve Velké Británii (Brighton, De Montfort, Exeter, Plymouth).
Zaměření: Psychologie cvičení a zdraví, Tělesná výchova a Vědy o zdraví.
Šéfredaktor interdisciplinárního deníku Duševního zdraví a pohybové aktivity
Zabývá se vlivem  cvičení na psychickou pohodu a pochopením  toho, jak pohybová aktivita posiluje psychické složky osobnosti.  Věnuje se vytváření schémat cvičebních programů ovlivňujících předem určené složky osobnosti
Kontakt:  Adrian.taylor@plymouth.ac.uk

Chair in Health Service Research, Plymouth University.
Adrian has worked in the field of exercise & health psychology, at 4 UK Universities (Brighton, De Montfort, Exeter, Plymouth).
Specialization: Exercise and Health Psychology, Sport and Health Sciences.
Editor in Chief of the interdisciplinary journal Mental Health and Physical Activity.
His main research focus is on the effects of exercise on psychological well being, and understanding how best to promote physical activity to enhance such outcomes
Contact: Adrian.taylor@plymouth.ac.uk

 

Mgr. Tereza Louková, Ph.D
Absolventka oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova a
psychologie na FTVS UK Praha.

Od září 2008 působí, jako odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
V roce 2013 ukončila doktorské studium v oboru  – Sociální psychologie FSS MU
Brno pod vedením doc. Blahutkové.
Patří mezi hlavní organizátory mezinárodní konference Psychomotoriky v Ústí nad Labem.
Zaměřuje se psychologii zdraví, duševní hygienu, psychologii sportu a
psychomotoriku.
Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

Graduated from Charles University: Secondary school teacher education – Physical education and Psychology,

Since September 2008 Assistant professor at the Department of Psychology, University J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

In 2013 postgraduate degree – Social psychology at Faculty of social sciences
MU Brno, Supervisor doc. Blahutková.
One of the main organizer of the International Conference of Psychomotricity.
Focus on Health Psychology, Mental hygiene, Sport Psychology and Psychomotricity.
Contact: Tereza.Loukova@ujep.cz

 

Marte Bentzen, Ph.D
Výzkumný pracovník na katedře psychologie a koučování na Norské škole Sportovních věd v mezinárodním výzkumu: Pohybová aktivita, jako součást při léčbě psychiatrických pacientů (Psych Pat Projekt).
Ph.D. ve sportovních vědách, titul v oboru Aplikovaná tělesná aktivita, vzdělávání učitelů
Terapeutka na psychiatrickém oddělení.
Působí jako poradce v několika různých rehabilitačních institucích, které používají přizpůsobené pohybové aktivity jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou pohodu u dospělých pacientů.
Kontakt: marte.bentzen@nih.no
Researcher at the Department of Coaching and Psychology at the Norwegian School of Sport Sciences (NSSS) on the international research project: Physical Activity as a Part in Treatment of Psychiatric Patients („Psych Pat Project“).
Ph.D in sport science, degree in Applied physical activity, Teacher education.
Therapist in a psychiatric ward.
She is working as a consultant in several different rehabilitation institutions which are using customized physical activities as means of to increase activity level and overall well-being in adults patients.
Contact: marte.bentzen@nih.no

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.
Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.
Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze
V současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní
nemocnici na Bulovce v Praze.
Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem.
Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou
komunikační strategickou psychoterapii.
Kontakt: dlabal.martin@seznam.cz
Psychology studies at the Philosophical Faculty, Palackého University in
Olomouc;
Postgradual study of social psychology at the Philosophical faculty, Charles
University in Prague;
Clinical psychologist at the Faculty Hospital na Bulovce, Prague;
Assistant Professor at the department of psychology, UJEP in Ústí nad
Labem. Focus on the hypnotic and non-hypnotic communicative strategic psychotherapy.
Contact: dlabal.martin@seznam.cz

 

doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.
Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví.
Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.
Kontakt: belahatlova@centrum.cz

Study of Faculty of Physical Education – sport and psychology at Philosophical Faculty, Charles University in Prague.
Postgradual study of Kinanthropology, Sport psychology.
Docent at the department of psychology at UJEP in Ústí nad Labem.
Research focus on Sport Psychology and Health psychology.
She founded and with her students is developing use of Psychomotor therapy for psychiatric treatment in Czech Republic.
Contact: belahatlova@centrum.cz

 

Anders Farholm
Doktorand Norské školy sportovních věd v Oslu, Katedra Coachingu
a psychologie sportu.
Hlavní oblastí zájmu je motivace pro pohybovou aktivitu pro jedince s vážným psychickým onemocněním.
Kontakt: anders.farholm@nih.no
PhD-student at Norwegian School of Sport Sciences in Oslo, Department of
Coaching and Psychology
Focus on motivation for physical activity among individuals with severe mental illness.
Contact: anders.farholm@nih.no

 

Magne Hem Stenersen

Magisterský studijní program ve Sportovních vědách.
Instruktor v několika různých rehabilitačních institucích a
organizací, využívajících přizpůsobené fyzické aktivity
jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou
pohodu u dětí, dospívajících a dospělých.
Master study programme in Sports Science (Norwegian School of Sports Studies in
Oslo).Physical Activity instructor in a various rehabilitation institutions and
organizations using adapted physical activity as a mean to
increase activity level and overall well-being among children,
adolescence and adults.

 

Mary – Anne Paterson
Terapeutka a lektorka v oblasti sociálního umění, vede workshopy
ve Velké Británii, Evropě i v České republice, Izraeli a v Rusku.
Arteterapeutka v rehabilitační nemocnici N.H.S a Cancerkin UNIT the Royal Free nemocnici v Londýně. Pracuje dlouhodobě s duševně nemocnými klienty a s klienty s vážnými úrazy na oddělení fyzioterapie.
Arteterapii a sociální umění nabízí dětem, mladým lidem a seniorům z pečovatelských zařízení, nemocnicím a centrům pro zdravotně znevýhodněné ve Velké Británii a v Rusku.
Účastní se respitních víkendů pro uprchlíky a lidi žijící v exilu v Londýně a ve Velké Británii.
Therapeutic and Social Arts Practitioner, Lecturer, Workshop leader in U.K. Europe, Czech Republic, Israel and Russia.
Arts  Therapist N. H. S. Rehab Hospital  and Cancerkin Unit the Royal Free Hospital London. Working with clients in long term mental health care and the serious injury physiotherapy clinic.
Social Arts initiatives and Art Therapy with children, young adults and the elderly
from residential care institutions, hospitals and centres for the disabled in UK and Russia.
Respite weekends with refugees and exiles living in London and UK.

 

Mgr. Marianna Kollarová
Doktrorandka  v oboru Sociální psychologie a psychologie práce na Universitě P.J.Šafářika v Košicích.
Psycholožka v Dětském domově Spišské Vlachy. Mediátorka  a členka Slovenské psychologické společnosti.
Kontakt: marianna.kollarova@gmail.com

Ph.D student at University P.J.Safarik in Košice department of Social psychology and work psychology.
Psychologist in Children’s home Spiššské Vlachy . Mediator and member of the Slovak Psychological Society.
Contact: marianna.kollarova@gmail.com

 

doc. PaeDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)
Odborný asistent VUT Brno, psycholog a sportovní psycholog.
Pedagogická činnost v oblasti: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování,
psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na
sport, psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.
Kontakt: blahutkova@fsps.muni.cz

Vice dean for science and research at FSPS Masaryk University Brno
(2006-2009).
Assistant professor, psychologist and  sport psychologist.
Focus on:  Sport psychology, Theory and didactics of sport
gymnastics and rural dances, psycho-hygiene, coach psychology, health psychology,
social psychology in sport, leadership psychology for managers,
Teambuilding seminars.

 

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
Absolventka oboru sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a sociální práce na Univerzitě v Hradci králové.
Dokončila studium Ph.D. se zaměřením na Psychomotorickou terapii u dg. schizofrenie se zaměřením na resocializaci pod vedením doc. B. Hátlové.
Působí na katedře fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem
Kontakt: hana.kynstova@ujep.cz

Graduated from Social Science at the University J. E. Purkyne in Usti nad Labem and Social Science at the University of Hradec Kralove.
Ph.D degree – Psychomotor therapy in diagnosis schizophrenia with a focus on resocialization supervised by . B. Hatlova.
She is working  at the department of physiotherapy and occupational therapy, Faculty of Health Studies UJEP in Usti nad Labem
Contact: hana.kynstova@ujep.cz

 

Mgr. Miroslava  Papajiková
Magisterský obor Andragogika a Personální řízení na FF UK v Praze
Absolventka Mgr. oboru Politologie na FSV UK v Praze
Absolventka ročního akreditovaného výcvikového programu  Vědomé
Tělo – Labanova analýza pohybu/Baternieff  Fundamentals.
Vzdělává se v oblasti psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a
psychomotoriky. Lektorka pohybových kurzů, tanečnice a konzultantka osobnostního
rozvoje.
Zkušenosti s tancem a vědomým pohybem získává na lekcích a
seminářích českých i zahraničních lektorů.
Fascinuje ji propojení těla a mysli. Zaměřuje se na možnosti využití
tanečního pohybu a vědomé práce s tělem pro zmírnění
projevů sociální fobie i běžné stydlivosti směrem k
vyššímu sebevědomí a zdravějšímu sebepojetí klientů.
Kontakt: mirka.papajikova@seznam.cz

Master degree – Andragogy and personal management at FF UK in
Prague.
And Master degree also Political Science at FSV UK in Prague.
Graduated of an annual accredited training program Mindful Body –
Laban’s movement analysis  / Baternieff  Fundamentals.
She educates in psychology, personal development, psychotherapy, and psychomotor.
Lecturer of motion classes, dancer and personal development consultant.
She is collecting her experience with dancing and conscious movement at
lessons and seminars of Czech and foreign lecturers.
She is fascinated with connection of body and mind. Focusing  on
the possibilities how to use dance movement and conscious work
with the body to reduce the symptoms of social phobia and
general shyness toward greater self-confidence and healthier
self-concept of clients.
Contact: mirka.papajikova@seznam.cz

PhDr. Renata Hajná, Ph.D.
Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem,
školní psycholog, pedagog, rodinný terapeut.
S dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologickém poradenství ve školském systému;
hlavní oblast zájmu: vývojová psychologie, pedagogická psychologie, školní a
poradenská psychologie, výchovné a kariérní poradenství.
Kontakt: renata.hajna@ujep.cz
Assistant professor at the department of Psychology PF UJEP Ústí nad Labem,
School psychologist, Pedagogue, Family therapist.
With long experience in educational and psychological  counseling in the school system.
Focus on developmental psychology, pedagogical psychology,
counselling psychology, educational and career counseling.
Contact: renata.hajna@tiscali.cz