Historie

Historie

TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ SPORTU V PSYCHOTERAPII V ČESKÉ REPUBLICE

Pohybová cvičení jako součást léčby duševně nemocných je zaznamenaná už v historických dobách vývoje medicíny. Psychiatrická teorie i praxe byly vždy odrazem obecného historického procesu vývoje společnosti. Podmínky péče o duševně choré v Čechách se nelišily od okolní Evropy.

Významným obdobím rozvoje pražského ústavu pro choromyslné bylo působení jeho ředitele MUDr. J.G. Riedela (1803-1870). Riedel rozšířil léčbu zaměstnáváním o léčebný tělocvik (Vencovský, E. 1983).

Česká meziválečná psychiatrie se opírala o poznatky somatické medicíny. Pro rozvoj pracovní a pohybové terapie v ústavech pro choromyslné měl zásadní význam prof. MUDr. Karol Matulay (1906 – 1998), který propagoval pracovní terapie a vedle ní další činnostní terapie, mezi nimi i terapeutické provádění léčebného tělocviku a sportu.

Mezi ergoterapeuticky orientované psychiatry, kteří v širší míře zaváděli na svých odděleních sportovní činnosti v rámci podpůrné režimové léčby patřil  MUDr Zdeněk Bašný (1920 – ). Na svých primariátech organizoval tělesná cvičení s aktivačními nebo relaxačními účinky. Postupně byly do cvičení zařazovány jednoduché jógové sestavy.Cvičení bylo voleno vzhledem k diagnóze, závažnosti onemocnění, aktuálnímu psychosomatickému stavu nemocného a zaměření léčby. Na základě jeho empirických zkušeností byly vytvořeny základy Psychomotorické terapie, která se v České republice nazývala Kinezioterapie.

Na pražské klinice v léčbě alkoholových závislostí vybudoval režimový systém léčby doc. MUDr. Jaroslav Skála (1916-2007) psychiatr, alkoholog. Během svého působení vypracoval komplexní léčebný program závislostí v němž významnou část tvořila gymnastická cvičení, atletický běh a další atletické disciplíny v nichž pacienti poměřovali svou fyzickou a psychickou odolnost. Tento systém byl později doplněn o nekontaktní míčové hry a  cvičení jógy (Nešpor) .

Pro rozvoj psychomotoriky v péči o psychiatrické pacienty v České republice měl význam vývoj psychologie sportu. Psychologové sportu se zajímali o propojení psychických procesů v průběhu pohybové činnosti a vlivem pohybové činnosti na psychiku a osobnost. Profesor Václav Hošek, děkan FTVS podpořil vznik studijního oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (1990) a předmět Kinezioterapie – Psychomotorické terapie psychiatrických pacientů, jehož představitelkou se svou odbornou prací a publikační činností včetně habilitační a disertační práce stala Běla Hátlová (Hátlová 2003). Pod jejím vedení byly ukončeny disertační práce řešící problematiku psychomotorické terapie v České republice (Špůrková 2003, Chudějová 2007, Adámková 2010, H.Kynštová  2011).